Opptak og strømming av idrettsarrangementer for barn

Datatilsynet får mange henvendelser fra foresatte, trenere og andre kontaktpersoner som er bekymret for at stadig flere idrettsarrangementer for barn filmes eller avbildes og legges ut på internett. Her kommer de med reglene.

Krever rettslig grunnlag

Når idrettsforeninger, foreldre eller andre legger ut direktesending, videoopptak eller bilder av et idrettsarrangement på internett, blir det som hovedregel behandlet personopplysninger om barna som deltar. Idrettsforeningen, foreldre og andre må derfor ha et rettslig grunnlag, eller behandlingsgrunnlag, for at slik publisering på internett skal være lovlig.

Aktuelle rettslige grunnlag å vurdere kan være samtykke eller dersom publiseringen er nødvendig for å ivareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til de avbildedes personvern (interesseavveining). For bilder hvor det avbildede barnet er det egentlige motivet (portrettbilde), og ikke idrettsaktiviteten (situasjonsbilde), kreves det alltid samtykke.

Dersom man skal innhente samtykke til å publisere video eller bilder, er det viktig å huske at barnas foresatte må samtykke på vegne av yngre barn. Samtykket må være gitt frivillig, som innebærer at foresatte ikke må utsettes for press til å avgi samtykke, eller oppleve negative konsekvenser dersom de sier nei. Et samtykke skal også kunne trekkes tilbake til enhver tid. Selv om foresatte har samtykket, må man likevel ta hensyn til barnas integritet og rett til personvern. Det er en god idé å spørre barna selv hva de ønsker, og respektere deres ønske dersom de ikke ønsker publisering.

Samtykke må innhentes før publisering, og dersom filmingen eller fotograferingen ikke skjer i privat regi, må samtykke innhentes før filmingen starter eller bildet blir tatt.

Dersom det rettslige grunnlaget som benyttes er interesseavveining, må det tas flere hensyn i vurderingen. Hva som er barnas alder, om det er individuell idrett eller lagidrett, nivået på idretten, det vil si om det er snakk om toppidrett eller breddeidrett, idrettens karakter med tanke på bekledning, og om det er trening, kamp eller mesterskap er momenter som bør tas i betraktning.

Uavhengig av hvilket rettslig grunnlag som benyttes så er det viktig å være bevisst på at barn sine personopplysninger har et særlig vern.

Må følge personvernprinsippene

De generelle prinsippene for behandling av personopplysninger må alltid følges. Formålsbegrensning, dataminimering og lagringsbegrensning er eksempler på slike prinsipper. Dette innebærer blant annet:

  • Kun selve idrettsprestasjonen filmes. Under en fotballkamp vil for eksempel filming av sidelinjen kunne fange opp situasjoner som faller utenfor formålet og skal derfor ikke inkluderes.
  • Opptaket skal kun brukes til spesifikke, saklige, og på forhånd fastsatte formål. Dersom formålet er at kun foresatte skal se begivenheten, så vil det for eksempel ikke være i tråd med formålet dersom strømmingen gjøres allment tilgjengelig på sosiale medier. I stedet kan det benyttes tekniske løsninger som for eksempel kun gir tilgang til opptaket via en tilsendt lenke.
  • Dersom det legges ut opptak av et arrangement, skal opptaket ikke ligge ute lengre enn det som er nødvendig for formålet med publiseringen. Dersom formålet er at de som ikke kunne møte fysisk skal få mulighet til å se arrangementet på nett, så er det ofte ikke nødvendig at opptaket ligger ute i mange dager. Det bør uansett, i tråd med prinsippet om lagringsbegrensning, etableres rutiner for sletting.

Informasjon og rettigheter

Alle som avbildes har krav på lett tilgjengelig og forståelig informasjon om hvordan deres personopplysninger behandles. Dersom målgruppen for informasjonen er barn, må informasjonen utformes på en måte som gjør at barn lett kan forstå den.

De som får sine personopplysninger behandlet har personvernrettigheter, for eksempel retten til å kreve innsyn i sine personopplysninger. De kan også protestere mot behandlingen av deres personopplysninger, eller kreve personopplysningene slettet.

Avslutningsvis vil vi understreke at voksne har et ansvar for å sikre at idretten er en trygg arena hvor barn kan utfolde seg sportslig. Utstrakt bruk av opptak og strømming vil kunne heve barns terskel for å ville delta. En annen konsekvens kan være at færre voksne møter fysisk fordi det i en travel hverdag blir litt for praktisk å møte digitalt.

Vi har laget en egen veiledning om bilder av barn der man kan lese mer om dette temaet, samt finne konkrete råd og tips.

Artikkelen er hentet fra Datatilsynet.

Del denne siden

Legg igjen en kommentar